Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Alle leerlingen, ouders/verzorgers, personeelsleden en docenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht, als er sprake is van een klacht tegen het bevoegd gezag (het bestuur), of tegen iemand die onder de rechtsverantwoordelijkheid van het bestuur valt. Het kan gaan om klachten of geschillen van uiteenlopende aard. Je kunt hier denken aan zaken waarbij bijvoorbeeld discriminatie, pesten, geweld en machtsmisbruik een rol spelen. 

Vóór het starten van een officiële klachtenprocedure zal altijd eerst worden geprobeerd een conflict door de partijen zelf te laten oplossen. De vertrouwenspersoon kan hier sturing aan geven. In voorkomende gevallen (bijv. bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik) kan (en moet) de vertrouwenspersoon aangifte doen bij de politie. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. 


Ons bestuur kent een eigen klachtenregeling. Je kunt daarvoor terecht bij de vertrouwenspersonen van het LMC-bestuur:  

- mevrouw S. Külcü, te bereiken via skulcu@eenheidzorg.nl
- de heer H. van Doorn, te bereiken via hvdoorn@eenheidzorg.nl

De klachtenregeling ligt ter inzage bij onze administratie.

Bestuur: LMC voortgezet Onderwijs 
College van bestuur:
de heer M. Otto (voorzitter) en de heer R. Elgershuizen (lid)
Postbus 315
3000 AH  Rotterdam 
T 010 – 436 67 66

Als laatste mogelijkheid kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie, het LKC in Utrecht:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht

Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld?

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

- seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 
- lichamelijk geweld; 
- grove pesterijen; 
- extremisme en radicalisering. 

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).

Inspectiekantoor Zoetermeer
Postbus 501
2700 AM Zoetermeer